Referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2018

Deltager: Bjarne, Bettina, David, Finn og Dea.

1. Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Bjarne.

Kasser: Bettina.

Sekretær: Dea.

Næstformand: David.

Bestyrelsesmedlem: Finn.

2. Åbningsdagen er søndag. D. 8-4-2018. k1.10. der bliver serveret morgen mad og kaffe Tilmelding vil komme senere.

3. GRATIS: afhentning af blomsterlptanter ved fælleshuset, kan afhentes inden d. 26-4-2018.

4. Der er 2 arbejdsdage om året

    Ulige uge lørdag 26-5-2018 kl. 10-13

    Lige uge lørdag 22-9-2018 kl. 10-13

Husk der skat deltage mindst en person for hver have på en af datoerne, hvis du/i ikke  kommer der koster det en bøde på 250 kr.som der vil blive opkrævet efterfølgende.

På arbejdsdagen vil der være nogle arbejdsopgaver som der trænger til en lille hånd som f.eks.:

    Vejr stationen sættes op.

    Lukke huller i vejen.

    Så græs ved fælles huset.

    Lave kompost bunke/beholder.

    Male fælleshus inde/ ude

    Tjek vinduer.

    Træværk på forsiden af huset ved de små træer.

5. Leje af fælleshuset. Lejen- 300 kr. Dep. 500 kr

    Pris på grus 10 Kr. pr. trillebør.

    Leje af maskiner, kontakt bestyrelsen

    Pia vil gerne forsætte med at gøre rent på toriletterne. Det er vi alle glade for Tak til Pia.       

    David slår græsset på fæltesarealerne.

    Facebook administrator Anne-Mike.

7. Bjarne og Marianne vurderer haver.

8. Finn snakker med Mogens ang. Vandrør.

9. Bettina ringer til forsikringen ang. tidligere formand og sekretær, så de kan blive opkrævet det de skylder foreningen.

10. Formanden tager kontakt til vedkomende der han ovenvågning i sin have. Således at alle føler sig trygge i området.

10. Skorsten fejeren bliver betalt af foreningen, og bliver delt ud på de haver der har skorsten. opkrævningen kommer sammen med havelejen.

12. Havelejen bliver betalt til foråret.

13. Vandregning til medlemmerne bliver betalt til efteråret.

14. Dea ringer til kommunen ang. Kloakering af fælleshuset.

Svenstrupengens mail.er. svenstrupengen@gmail.com

Formand.Bjarne. Tlf. 40201065.

Kasser Bettina. Tlf. 51515010.

Sekretær Dea. Tif. 81441991.

Næstformand. David. Tlf. 51510451.

Bestyrelse medlem Finn. Tlf. 20400766.

Referat fra den Ordinær Generalforsamling 31.01.2018

Pkt. 1 Valg af dirigent: Rene

Pkt. 2 Nedsættelse af stemmeudvalg: Peter og Rasmus

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning: Godkendt

Pkt. 4 Regnskab samt budget ved Bettina: Accepteret

Pkt. 4a Drøftelse af kontingent: kontingentet stiger med 600 kr. Vedtaget

Pkt. 5 Indkomne forslag:

 • David have nr. 43: Opsætning af bistade: Vedtaget Der ønskes at hækken til fælleshuset må være 1, 80: Vedtaget

 • Dea have nr 16: Der ønskes en stigning af kontingent fra 1400 til 2000 kr/år: Vedtaget se pkt. 4a

  Forhøjelse af kontingent for dem der bor fast i haverne fra 200 til 500 kr.: Nedstemt

  Bestyrelsesmedlemmer: der må ikke være to i bestyrelsen fra samme havelod.: Vedtaget

 • Birger have nr. 47: Indkaldelsesfrist forlænges fra 8-30 dage, at indkaldelsen skal ske pr. mail og ikke ved opslag i haven for at være gyldig: Birger var ikke tilstede, derfor ikke behandlet.

 • Marianne have nr. 40: Overvågning af have nr. 40. Der besluttes: at Carsten inviterer Marianne over for at hun kan se hvad han filmer, hvor langt overvågningen rækker og hvad den bruges til.

 • Bjarne have nr. 40: Ansættelse af have mand til at ordne fællesområderne. Opsætning af container til have affald 2 gange årligt. Forslaget nedstemt

 • Rene have 63: Fjerne beplantning omkring fælleshuset og så græs i stedet Deltagelse i havearbejde i fællesområder er en fælles opgave for alle medlemmer. Der er vedtaget en afgift på 250 kr , pr. have, ved udeblivelse på de 2 fastlagte arbejdsdage.

 • Vicki have nr. 21 :Bestyrelsesmedlemmernes kørselstakst fastsættes til statens laveste takst på 1,94. Vedtaget

 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen: Bettina valgt som kasserer i 1 år. Bjarne valgt som formand i 2 år

David og Dea: valg som bestyrelsesmedlem i 2 år. Peter og Bente: valgt som suppleant.

Vicki valgt som revisor i 2 år. Carsten sidder som revisor til næste år.

Delegerede til Kredsen: Aftales i Bestyrelsen.

Festudvalg: Anita og Peter

 

Øvrigt.

Bestyrelsen undersøger muligheden for kloakering af fælleshuset. Odense kommune er fortsat i dialog med Fredningsnævnet ang. bebyggelsesprocenten, ved afgørelse i sagen informeres medlemmerne af bestyrelsen.

 

Kommende arrangementer.

Den årlige udflugt som havelodselskabet arrangerer for bestyrelserne i haveforeningerne, holdes i år d. 16/6. I år går turen til Svenstrupengen.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 Onsdag den 21 Juni 2017

Dagsorden;

1.Velkommen v/formanden

2.Valg af dirrigent

3. Valg af stemmeudvalg (udlades)

4. Valg af ny kasserer

5.Evt.

Rene valgt som dirrigent

Pia Specht valgt til ny kasserer

Der var spørgsmål til Bettinas fratrædelse, hun fremlagde sine synspunkter, omkring et kørselsbilag, som hun mente var forkert udfyldt. Palle erkendte at første bilag ikke var fyldestgørende, men der var udarbejdet et nyt, som var godkendt af Havelodselskabet.Der blev en del debat om emnet.Der kom forskellige forslag om ændring af kørselspenge.(Men der er klare regler i Havelodselskabet).

Derudover var der en debat om arbejdsdag, manglende deltagelse fra medlemmerne. Forslag til betaling for udeblivelse eller ansættelse af havemand til nedlæggelse af foreningshus.(Dette kommer op på den ordinære generalforsamling.)

Formanden afsluttede med et stort tak til Bettina.

 

 ____________________________________________________________

 

       HUSK: at fjerne ukrudt foran og bag jeres hæk

                 hækhøjde 1,25 for og 1,80  cm mod brandsti

                 Det er tid til at få ordnet jeres haver pænt, nogle skal

                 igang med en omgang oprydning,

Generalforsamling 2017 referat

Pkt.1 Valg af dirrigent: Rene blev foreslået af formand, men kasseren ønskede at være dirrigent.

Pkt.2 Nedsættelse af stemmeudvalg : Wicki og Jette.

Pkt.3 Formandens beretning, godkendt

Pkt.4 Regnskab samt budget ved kasserer, godkendt.

Pkt.4a fastsættelse af kontingent, bibeholdes-

Pkt.5 Indkomne forslag:

         Indkøb af computer og printer til bestyrelsen, godkendt.

         El i foreningshuset iflg. tilbud, vedtaget med klapsalver.

         Vinduer/plexiglas opsættes i udestue ved foreningshus, vedtaget.

         Vinteropholdsgebyr for dem der "ulovligt" opholder sig i haverne om vinteren, 200  

         kr. årligt, skal dække ekstra tømning af septitank.Her var en del debat og det blev 

         præciseret fra Odense Havelodselskab at uanset folkeregisteradresse er det ulovligst

         at opholde/bo i husene om vinteren. vedtaget.

         Straffeattest kan indhentes for formand og kasserer, vedtaget. Der blev talt om 

         børneattester , men man mente det blev for omfattende.

Pkt.6 Valg til bestyrelsen: Finn valgt for 2 år. Kasserer valgt for 2 år.

         suppleant Marianne genvalgt for 1 år. Erwind genvalgt for 1 år. revisor Carsten 

         fortsætter 1 år endnu, Freddy vælges for 2 år.

         Delegeret: aftales i Bestyrelsen

         Festudvalg: Lone, Marlene, Freddy

Eventuelt: Spildevandshåndtering, kloakering til foreningshus, overvågning, Dronebilleder 

          fra Rene.

          Der blev delt oplysningsskemaer ud fra Kommunen, som hver havelod skal udfylde 

          underskrive og returnere til Formanden.

          Alle faskiner ude og inde med spildevand SKAL nedlægges og erstattes af spilde-

          vandstank eller beholder som så tømmes i tank ved foreningshus. Ligeledes med 

          campingtoilet. Der bliver opsat en udslagskumme.

          Der undersøges muligheden for kloakering nu til Foreningshuset og finansering.

          Overvågningskameraer, må KUN dække ens egen havelod ud til hæk. De der har 

          opsat kamera bliver kontaktet.

          Rene tilbyder flotte billeder af haverne taget fra en drone.